ارائه ضمانت نامه

zg

ما به پشتوانه‌ی سهامداران و تیم مالی صندوق، با هدف ارتقای ظرفیت فعالیت اقتصادی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، انواع ضمانت‌نامه را همانند دیگر بانک‌های تجاری به شرح ذیل صادر می‌نماید:

  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
  • ضمانت‌نامه حسن انجام کار
  • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
  • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان
  • و…
 

اشخاص حقوقی در روند گسترش فعالیت‌های خود و در زمان عقد قراردادهای کاری، نیازمند ضمانت‌نامه‌هایی به شرح ذیل می‌باشند:

  1. شرکت در مناقصات
  2. دریافت پیش پرداخت قراردادها
  3. حسن انجام تعهدات
  4. پرداخت دیون و انجام تعهدات به نفع بانک ها و نهاد های کارفرمایی
  5. اعتباری به منظور ارائه به نهادهای مالی 

دلایل انتخاب ضمانت نامه صندوق

انواع ضمانت نامه

فرایند اعطای ضمانت